Regulamin sklepu internetowego galaktyka.com.pl

Sklep internetowy działający pod adresem galaktyka.com.pl (dalej zwany: Sklep Internetowy) jest prowadzony przez:
Galaktyka Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
ul. Żeligowskiego 35/37, 90-644 Łódź
tel.: 426395018
e-mail: info@galaktyka.com.pl
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126597, NIP 726-000-43-75, REGON 470652550, kapitał zakładowy 50.00,00 zł (dalej zwaną: Wydawnictwem).

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego: składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, postępowania w razie odstąpienia Klienta od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień niezbędne są:
- urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub inną);
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wydawnictwo w zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta, a także innymi okolicznościami niezawinionymi oraz niezależnymi od Wydawnictwa.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego NIE wymaga zarejestrowania się, chyba że zamówienie obejmuje produkty elektroniczne (e-booki lub audiobooki do pobrania).
6. W celu dokonania zakupu należy zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Wszelkie transakcje bezgotówkowe, w tym płatność: kartą płatniczą, szybkim przelewem, Blikiem, Google Pay, a także przelewem tradycyjnym przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.
8. Wydawnictwo jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
9. Wydawnictwo jest zarówno osobą oferującą asortyment Sklepu Internetowego jak i dostawcą internetowej platformy handlowej (Sklep Internetowy), stąd w dalszej części Regulaminu nie dokonuje się rozdziału obowiązków związanych z umową zawieraną z Klientem pomiędzy osobę trzecią oferującą asortyment Sklepu Internetowego a dostawcę internetowej platformy handlowej (Sklep Internetowy),

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu Internetowego są bezpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się za pomocą danych użytych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta i zaprzestania korzystania ze Sklepu Internetowego należy zalogować się na swoje konto i w panelu wybrać opcję: Usuń konto.
5. Wydawnictwo uprawnione jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu konta Klient zostanie powiadomiony mailowo.
6. Zablokowanie przez Wydawnictwo konta Klienta w Sklepie internetowym, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z tego konta. Przy czym, zablokowanie przez Wydawnictwo konta Klienta w Sklepie internetowym, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.
7. Wydawnictwo może także usunąć konto Klienta ze Sklepu internetowego w przypadku, gdy Klient:
- pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin;
- nie korzystał ze Sklepu internetowego w okresie ostatnich 3 trzech lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.
8. Usunięcie konta Klienta z Serwisu internetowego powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przez wpisanie do formularza logowania danych użytych przy rejestracji konta: adresu e-mail oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego oraz reklamacje mogą być zgłaszane Wydawnictwu pisemnie na adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@galaktyka.com.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny zgłaszającego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 4 Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Przy zamówieniu należy wskazać:
- wybrane produkty oraz ich liczbę;
- adres dostarczenia oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
- sposób dostawy;
- sposób płatności.
2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Wydawnictwu oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia Wydawnictwo przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to (zmiana statusu zamówienia na „w trakcie realizacji”) jest oświadczeniem Wydawnictwa o przyjęciu oferty.
4. Przedmiot zamówienia jest dostarczany do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
5. W przypadku braku dostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Wydawnictwo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną. Wydawnictwo dokona także zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki był wybrany przez Klienta przy zamówieniu.
6. Zamówienia, które nie zostały opłacone (z wyjątkiem dostawy za pobraniem), będą anulowane po okresie 30 dni.
7. Składanie przez Klienta zamówienia z adresem dostawy poza terytorium Polski jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@galaktyka.com.pl lub telefonicznie na nr +48 426395018.

§ 5 Ceny produktów i koszty dostawy

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
6. Koszty dostawy są podawane do wiadomości Klienta przed końcowym zatwierdzeniem zamówienia stosownie do wybranej formy dostawy.
7. W przypadku zamówień z adresem dostawy poza terytorium Polski koszty dostawy są uzależnione od wagi paczki oraz kraju docelowego i zostaną przedstawione Klientowi do akceptacji przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
- kartą płatniczą, szybkim przelewem, przelewem tradycyjnym poprzez system płatności elektronicznych PayU. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
- gotówką za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wydawnictwa.
3. Produkty elektroniczne (e-booki i audiobooki do pobrania) oraz zamówienia łączone, w których znajdują się książki elektroniczne oraz papierowe, można opłacić wyłącznie w formie przedpłaty za pośrednictwem PayU.
4. Warunkiem dostarczenia produktów cyfrowych (e-booki, audiobooki) jest wcześniejsze opłacenie zamówienia. Zamówienia zawierające produkty cyfrowe, które nie zostały opłacone nie będą realizowane.
5. Wybrany sposób płatności obejmuje zawsze całe zamówienie.

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Wydawnictwo może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (czas realizacji zamówienia). Wyżej wymieniona informacja to przybliżony czas liczony od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu Internetowego brak jest informacji o czasie realizacji zamówienia dla poszczególnego produktu, czas ten wynosi 2 dni robocze (DPD, InPost Paczkomaty 24/7) lub 3 dni robocze (Pocztex).
3. W przypadku przedsprzedaży produkty zostaną wysłane dopiero po skompletowaniu całego zamówienia.
4. W okresie 15 listopada – 15 stycznia czas wysłania paczki może wydłużyć się do 10 dni roboczych. Wynika to z:
15 listopada – 24 grudnia: okresu świątecznego
27 grudnia – 15 stycznia: inwentaryzacji.
5. W okresach organizowania promocji, z uwagi na dużą liczbę zamówień czas skompletowania zamówienia może wydłużyć się do 7 dni roboczych.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Klient będący osobą fizyczną (także prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), nabywający produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do złożenia reklamacji na brak zgodności towaru z umową. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Wydawnictwo jest odpowiedzialne na zasadach określonych w rozdziale 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację na zasadach rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym. Wydawnictwo jest odpowiedzialne wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
3. Wydawnictwo w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres siedziby Wydawnictwa lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@galaktyka.com.pl 
5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, numer zamówienia, nazwę produktu, którego reklamacja dotyczy oraz opis stwierdzonych wad produktu. Wzór reklamacyjny znajduje się tutaj: https://www.galaktyka.com.pl/reklamacje-i-zwroty
6. W przypadku kiedy na skutek reklamacji dochodzi do zwrotu produktu Wydawnictwo udostępnia możliwość odesłania produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wydawnictwa. W celu skorzystania z tej możliwości Klient powinien skontaktować się z Wydawnictwem, by uzgodnić termin i adres odbioru przesyłki.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną (także prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), nabywający produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia (otrzymania produktu). Klient będący osobą fizyczną (także prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą) ponosi koszty wysyłki zwracanego towaru.
2. Przy zakupie książek elektronicznych (e-booki i audiobooki do pobrania) po opłaceniu zamówienia konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta, Art. 38 pkt. 13.
3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 (wzór oświadczenia jest dostępny tutaj: https://www.galaktyka.com.pl/reklamacje-i-zwroty). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Wydawnictwu produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli wartość zwracanych produktów uległa zmniejszeniu (jw.), Wydawnictwo może odmówić przyjęcia zwracanego towaru lub obniżyć wartość zwracanych środków pieniężnych stanowiących opłatę za zamówienie.
4. Wydawnictwo zwróci Klientowi płatność w tej samej wysokości (o ile wartość produktów nie uległa zmniejszeniu) niezwłocznie po otrzymaniu produktu z powrotem na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.
5. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 1 dokonuje na własny koszt zwrotu produktu na adres Galaktyka Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 35/37, 90-644 Łódź z dopiskiem na paczce ZWROT.
6. Wydawnictwo nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem z uwagi na brak możliwości kontroli zawartości przed uiszczeniem należności.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo.
2. Wydawnictwo podejmuje wszelkie działania, których celem jest zapewnienie organizacyjnych, technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.
3. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe w związku z:
- świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika – realizacją umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- realizacją zamówień w sklepie internetowy (składania zamówień, realizacji zamówień, wysyłki, wystawiania dokumentów księgowych, reklamacji etc.) – realizacją Umowy zakupu książek;
- wysyłką Newslettera oraz prowadzeniem działań marketingowych – informowaniem o ofertach własnych oraz przekazywaniem informacji nie mających cech ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie zgody.
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Wydawnictwo realizuje prawa osób, których dane dotyczą, takie jak: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich prostowania, przenoszenia, usuwania czy ograniczenia ich przetwarzania.
6. Podanie danych jest dobrowolne (w zakresie danych identyfikacyjnych i teleadresowych), jednakże bez ich udostępnienia niemożliwa jest realizacja zamówień. Podanie adresu e-mail warunkuje możliwość wysyłki Newslettera.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownik ma prawo ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail sekretariat@galaktyka.com.pl.
8. Odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe.
9. Dane z przeglądarki internetowej (cookies) zawierające dane Użytkowników i osób dokonujących zakupu zbierane są przez Wydawnictwo automatycznie w celu tworzenia statystyk. Instalacja odpowiedniej wtyczki uniemożliwi ich pobierania np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
10. Dane osobowe są transferowane do państwa trzeciego w związku ze współpracą z Google LLC w oparciu o standardowe klauzule umowne.

§ 11 Prawa autorskie

1. Sklep internetowy i jego poszczególne elementy podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Klient nie jest uprawniony do kopiowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem przypadków, w których zachowanie takie jest dopuszczalne na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego ze względów technicznych.
2. Pomiędzy wizualizacją produktu a rzeczywistym wyglądem produktu mogą wystąpić różnice, które nie wpływają na cechy użytkowe produktu.
3. W sprawach nieporuszonych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Językiem stosowanym w relacjach Wydawnictwa z Klientem jest język polski.
4. Sklep Internetowy wykorzystuje technologię plików cookies dla poprawnego funkcjonowania i wyświetlania zawartości oraz w celach statystycznych. Obsługę plików cookies Klient może w każdej chwili wyłączyć zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej albo stosując odpowiednie oprogramowanie blokujące. Zablokowanie obsługi cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
5. Szczegółowe informacje techniczne zostały zawarte w dostępnej na stronie Sklepu Internetowego zakładce „Polityka cookies”.
6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Wydawnictwem rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wydawnictwa.
7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 Regulamin obowiązuje od dnia 24.01.2023 r.