Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Wszelkie uwagi, wątpliwości dotyczące zamówionych książek oraz funkcjonowania sklepu prosimy przesyłać na adres: reklamacje@galaktyka.com.pl

1. Klient będący osobą fizyczną (także prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), nabywający produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do złożenia reklamacji na brak zgodności towaru z umową. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Wydawnictwo jest odpowiedzialne na zasadach określonych w rozdziale 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację na zasadach rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym. Wydawnictwo jest odpowiedzialne wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Wydawnictwo w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres siedziby Wydawnictwa lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@galaktyka.com.pl

5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, numer zamówienia, nazwę produktu, którego reklamacja dotyczy oraz opis stwierdzonych wad produktu. Wzór reklamacyjny znajduje się tutaj: https://www.galaktyka.com.pl/reklamacje-i-zwroty

6. W przypadku kiedy na skutek reklamacji dochodzi do zwrotu produktu Wydawnictwo udostępnia możliwość odesłania produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wydawnictwa. W celu skorzystania z tej możliwości Klient powinien skontaktować się z Wydawnictwem, by uzgodnić termin i adres odbioru przesyłki.

WNIOSEK REKLAMACYJNY

Zwroty

1. Klient będący osobą fizyczną (także prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), nabywający produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia (otrzymania produktu). Klient będący osobą fizyczną (także prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą) ponosi koszty wysyłki zwracanego towaru.

2. Przy zakupie książek elektronicznych (e-booki i audiobooki do pobrania) po opłaceniu zamówienia konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta, Art. 38 pkt. 13.

3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 (wzór oświadczenia jest dostępny tutaj: https://www.galaktyka.com.pl/reklamacje-i-zwroty). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Wydawnictwu produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli wartość zwracanych produktów uległa zmniejszeniu (jw.), Wydawnictwo może odmówić przyjęcia zwracanego towaru lub obniżyć wartość zwracanych środków pieniężnych stanowiących opłatę za zamówienie.

4. Wydawnictwo zwróci Klientowi płatność w tej samej wysokości (o ile wartość produktów nie uległa zmniejszeniu) niezwłocznie po otrzymaniu produktu z powrotem na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.

5. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 1 dokonuje na własny koszt zwrotu produktu na adres Galaktyka Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 35/37, 90-644 Łódź z dopiskiem na paczce ZWROT.

6. Wydawnictwo nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem z uwagi na brak możliwości kontroli zawartości przed uiszczeniem należności.

 WNIOSEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTU TOWARU