Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Wszelkie uwagi, wątpliwości dotyczące zamówionych książek oraz funkcjonowania sklepu prosimy przesyłać na adres:
reklamacje@galaktyka.com.pl

1. Klient będący osobą fizyczną, nabywający produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli wada fizyczna produktu została stwierdzona w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu. Wydawnictwo jest odpowiedzialne wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Wydawnictwo w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację na zasadach rękojmi za wady określonej w Kodeksie cywilnym. Ustęp drugi § 8 stosuje się.
4. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres siedziby Wydawnictwa lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@galaktyka.com.pl
5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, wskazanie umowy sprzedaży oraz produktu, którego reklamacja dotyczy oraz opis stwierdzonych wad produktu.
6. W przypadku kiedy na skutek reklamacji dochodzi do zwrotu produktu Wydawnictwo udostępnia możliwość odesłania produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wydawnictwa. W celu skorzystania z tej możliwości Klient powinien skontaktować się z Wydawnictwem w celu uzgodnienia terminu i adresu odbioru przesyłki.

WNIOSEK REKLAMACYJNY

 

Zwroty

1. Stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, nabywający produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (otrzymania produktu).
2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 (wzór oświadczenia został przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcia zamówienia do realizacji) lub przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres sekretariat@galaktyka.com.pl. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Wydawnictwu produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z wymogami ustawy wymienionej w § 9.1 regulaminu.
3. Wydawnictwo zwróci Klientowi płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był wybrany przy zamówieniu w wysokości równej uiszczonej cenie powiększonej o koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Wydawnictwo przy zakupie produktu niezwłocznie po otrzymaniu produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 1 dokonuje na własny koszt zwrotu produktu na adres Galaktyka Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 35/37 90-644 Łódź.
5. Wydawnictwo nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem z uwagi na brak możliwości kontroli zawartości przed uiszczeniem należności.
6. Przy zakupie książek elektronicznych (e-booki i audiobooki do pobrania), po opłaceniu zamówienia, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta, Art. 38.

 WNIOSEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTU TOWARU